Skip to content

Zyklop Inkasso
Deutschland GmbH

InkassoCard

De InkassoCard in een oogopslag

Zyklop InkassoCardVanaf 2007 hebben nieuwe klanten de mogelijkheid bij het afsluiten van een contract voor de optie van de InkassoCard te kiezen. Wat zit achter deze op de markt unieke aanbieding?

De InkassoCard is geen tastbare plastic kaart. Ze is eerder virtueel. De afbeelding hiernaast is daarom slechts een symbool. Als virtuele kaart kan men ze niet verliezen, verleggen ... en u hoeft ze ook niet te bewaren of veilig op te bergen.

De InkassoCard is geen product maar een garantiebelofte!

Binnen het kader van haar Algemene Voorwaarden belooft Zyklop aan alle klanten, die besluiten van deze beschermende maatregel gebruik te maken, volledige vergoeding van alle kosten tot en met het verkrijgen van een executoriale titel. Hierbij speelt het geen rol of het nu om advocaatskosten of gerechtskosten gaat. De hoogte van de vergoeding is enkel gelimiteerd tot het 5-voudige van de betaalde jaarbijdrage.

Wat zijn de voorwaarden voor een vergoeding als gevolg van de InkassoCard?

 • Klassieke incasso-opdracht
 • De kredietwaardigheidsinformatie die door Zyklop automatisch wordt opgevraagd dient bij een
  • SCHUFA-aanvraag geen score beneden 600 aan te geven
  • Bürgel-aanvraag geen kredietwaardigheidsindex boven 3,8 aan te geven
  • D&B-aanvraag geen hogere risico-inschatting dan 3 aan te geven
 • Aanvankelijk onaangevochten vordering wordt later door de debiteur aangevochten.
 • De geldend gemaakte vordering moet ter hoogte van het volledige bedrag in een rechtsgeldige uitspraak zijn toegekend.
 • Een executoriaal afschrift van de uitspraak dient binnen 12 maanden na verlening van de incasso-opdracht in het bezit van Zyklop te zijn.
 • Zyklop heeft binnen 60 dagen na ontvangst van de uitspraak geen succesvol incasso kunnen doorvoeren

Met andere woorden: indien een debiteur zich tijdens de incasso-procedure tegen het innen van de vordering verzet en Zyklop de klant, ondanks een volgens de kredietwaardigheidsinformatie verhoogd verliesrisico, toch adviseert de zaak voor de rechtbank te brengen, dan neemt Zyklop alle kosten over, als zou blijken dat dit advies onjuist was en men er niet in geslaagd is binnen 60 dagen na het overleggen van de uitspraak de vordering te innen. Verdere details kunt u in de Algemene Voorwaarden lezen.

Ter objectievering van een verhoogd verliesrisico wordt geen gebruik gemaakt van een internbeoordelingssysteem van Zyklop maar van een onafhankelijke aanbieder op de markt.

Wat moet een klant doen om van de InkassoCard gebruik te kunnen maken?

Allereerst is een incasso-opdracht noodzakelijk. Zou Zyklop later, gebaseerd op haar eigen risico-ervaringen en ondanks een verhoogd verliesrisico toch adviseren een klacht in te dienen, dan staat het de klant vrij dit advies al dan niet op te volgen. De betreffende uitspraak dient voor incassodoeleinden aan Zyklop te worden overhandigd.

Pas na afloop van de termijn - 60 dagen na overhandiging van de uitspraak - is er recht op vergoeding, vooropgesteld dat de tenuitvoerlegging succesvol was. De termijnen worden automatisch door Zyklop bewaakt, ook maakt Zyklop zelf op de vergoeding attent.

Op welke vergoeding kan een klant rekenen?

Een door een advocaat in eerste instantie gevoerde rechtszaak (kantongerecht) kost gemiddeld € 700 - € 900. Deze statistische waarde wordt door reeds gedane betalingen als gevolg van de InkassoCard bevestigd. Dus heeft de klant tot aan het bereiken van het 5-voudige van de jaarbijdrage nog speelruimte. Deze valt echter niet weg maar kan door andere vergoedingszaken worden verbruikt. Meer incassodossiers betekenen daardoor in twijfelgevallen ook meer kansen op vergoeding. Door betaling van de volgende jaarbijdrage begint een vergoeding weer op het oude volledige niveau

Wat kost de InkassoCard?

De economische kosten van de InkassoCard (vergoedingen) zitten in de jaarbijdrage opgesloten. Door de garantiebelofte ontstaan er geen extra kosten. Ook het aantal incassodossiers is in principe niet gelimiteerd. Hoe vaker u een incasso-opdracht verleent, hoe hoger uw kans op vergoeding kan worden. Pas als het 5-voudige van de jaarbijdrage is vergoed, vallen verdere dossiers niet meer on de garantiebelofte.

Waarom heeft Zyklop het InkassoCard concept ontworpen?

Als incassobedrijf ondersteunt Zyklop crediteuren bij het innen van hun vorderingen. Op grond van haar jarenlange ervaring geeft Zyklop de crediteur, zelfs bij een lage beoordeling, c.q. verhoogd verliesrisico, soms het advies zaken door te zetten, b.v. bij een rechtszaak ter verkrijging van een executoriale titel (uitspraak).

In dergelijke gevallen waarbij de crediteur dit advies opvolgt en er advocatenkosten of gerechtskosten ontstaan en hij desondanks, door gebrek aan succes bij de tenuitvoerlegging, zijn geld niet krijgt, dan staat Zyklop voor de gevolgen van haar advies in en vergoedt de daardoor ontstane kosten. Deze faire handelswijze is Zyklop natuurlijk niet alleen aan zichzelf schuldig maar ook haar klanten!